onsdag den 31. oktober 2012

DK udgivelsesdag #10

I dag udkommer Skygger fra Oktoberland af Nikolaj Johansen fra forlaget Replikant.Forlaget skriver følgende om bogen:

Noget af det mest gruop væk kende er, når en person bare for svin der ud i det blå, for aldrig nogen sinde at vende til bage. Der trives en hel indu stri af tv-​​programmer, hvis eneste formål er at gen for ene for s vundne slægt ninge med den efter ladte fami lie. Men vi ser kun succeshistorierne…

Skyg ger fra Okto ber land er en for tæl ling om en ung piges mysti ske for svin den og hendes fami lies forsøg på at gen finde hende. Det er en histo rie om for rå else af sjælen og umen ne ske lig gø relse af krop pen, om kan ni ba lisme og seksu a li tet, og om håb løse drømmerier.

For ti år siden for svandt en pige fra sit hjem i Kolding, Danmark.

Fami lien, poli tiet, omver de nen ledte efter svar, men fandt ingen tro vær dige. De, der ikke kendte hende, skrin lagde sagen, lagde ube ha ge lig he derne bag sig sammen med følel sen af uaf slut tet hed, men ikke fami lien. Pigens, dat te rens, søste rens, for svin den drev fami lie med lem merne fra hin an den og ind i hver deres verden, og de fandt hver deres util stræk ke lige svar på, hvor deres elskede for­svandt hen.

Skyg ger fra Okto ber land for tæl ler om fami li ens optrev len af histo rien og udfor sker, hvor langt men ne sket vil tvinge sig selv ud for at finde hvis ikke sand he den, så i det mind ste en for kla ring, der kan give ro i sjælen. Men en anden histo rie for tæl les også. Om en blæksort verden, hvor en lille, hvid pige plud se lig dumper ned og oprø rer bebo erne. Om en indædt kamp mellem stærke og svage mænd, der vil beskytte og destru ere den skrø be lige skik kelse, der finder sig som offer for en hyste risk hek sej agt. Om en kamp for at vende tilbage…
SHARE:

Ingen kommentarer

Send en kommentar

© Skrivepulten | All rights reserved.
Blogger Template Created by pipdig